1- جراحی ترمیمی هیپوسپادیاس

2- جراحی ترمیمی عوارض هیپوسپادیاس نظیر فیستول مجرا

3- اصلاح انحنای آلت و چرخش آن

4- اصلاح اندوسکوپیک برگشت ادراری

5- اصلاح برگشت ادراری با جراحی باز

6- جراحی تنگی محل اتصال حالب به لگنچه

7- جراحی تنگی محل اتصال حالب به مثانه

8- جراحی اندوسکوپیک دریچه پیشابراه ( مجرای ) خلفی

9- اصلاح تنگی مجرا

10- ترمیم جراحی هرنی ( فتق ) / هیدروسل کشاله ران

11- جراحی عدم نزول بیضه

12- ختنه با رعایت اصول

13- ترمیم عوارض ختنه

14-جراحی واریکوسل

15- تدبیر شب ادراری

16- تدبیر بی اختیاری ادراری در کودکان

17- تدبیر مثانه عصبی در کودکان

18- تزریق بوتاکس در مثانه عصبی کودکان

19- جراحی اندوسکوپیک یورتروسل

20- سنگ شکنی در کودکان