\"\"

  متولد 1348 تهران

  ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1367 با رتبه 156 منطقه 1

  رتبه دوم تألیف دانشجویی با کتاب " مبانی بیماریهای پوست" سال 1376

دوره تخصصی ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش میزراه 2 بیمارستان سینا، سال 1382-1378

بورد تخصصی ارولوژی 1382

زمینه فوق تخصصی فعالیت (درمان جراحی و طبی)

تتنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه

دریچه پیشابراه خلفی

یورتروسل

اختلالات دفع ادراری

بی اختیاری ادراری

سنگ های ادراری کودکان

هیدرونفروز جنینی

چرخش آلت

هیپوسپادیاس

ختنه
واریکوسل
انتشارات 
  • مشارکت فعال در تدوین  کتاب 50 امین سال ارولوژی
  • مقالات چاپ شده