دکتر حمید ارشدی

     متولد: 1336 تهران

    دکترای پزشکی عمومی 1361 دانشگاه علوم پزشکی تهران

   ارولوژی اطفال ( کودکان )  از سال 1381 تا کنون

نیمه اول سال 1361 پزشک عمومی شبکه بهداشتی ایلام 

1389-1366 استادیار و از سال 1389 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

1384-1376 قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1376 تاکنون عضو هیئت ممتحنه ارتقاء ارولوژی، یک دوره عضویت هیئت بورد

1377-1376 عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن ارولوژی ایران

از 1374عضو هیئت تحریری مجله ارولوژی ایران  - از 1392 رئیس شاخه اطفال انجمن ارولوژی ایران  

از 02/1392 مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

7عدد ISI

 کتاب:

مبانی ارولوژی سال 1382 همکار گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آنومالی های ادراری مثل هیپوسپاد

تنگی های upj و  uvj

سنگ های ادراری

تومورهای ادستگاه ادراری

اختلالات عصبی مثانه