گالری تصاویر

هیدرونفروز جنینی

سیستم ادراری

یورتروسل

واریکوسل

سونوگرافی داپلر

کلیه نعل اسبی

عفونت ادراری کودکان

سونداژ متناوب تمیز

درد حاد کیسه بیضه

تنگی نوک مجرا

( مه آتوس ) در پسربچه ها

هرنی کشاله ران و هیدروسل

دریچه پیشابراه خلفی

تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به مثانه

تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه

برگشت ادرار از مثانه به کلیه

( ریفلاکس وزیکویورترال )

هیپوسپادیاس

"اختلالات دفع ادراری"