سایت های مفید
ارولوژی کودکان
مرکز طبی کودکان که بنام قطب اطفال ایران نام گذاری شده است به دست مردانی بزرگ و خداجوی بنا گذاشته شد . به تربیت پزشکانی بزرگ همت گمارده و بوسیله افرادی وقت گذار و زحمت کش اداره شده . اگر چه در طول تاریخ بعد از انقلاب گه گاه دچار چالشهای ناشی از شرایط انقلاب عظیم مردم ایران بوده ولی با همت جمعی از شیفتگان طب اطفال در حال حاضر در جایگاهی قرار دارد که تعجب بازدیدکنندگان را می انگیزد. خدمات آموزشی- پژوهشی و درمانی این مرکز بزرگ قابل تقدیر است. اطمینان دارم که بسیاری از مسئولین دانشگاه و وزارتی به امکانات و نقاط قدرت این مرکز واقف نیستند من بیمارستان مرکز طبی را بیمارستانی ملی در خدمت طب اطفال ایران می دانم. دکتر علی ربانی رییس مرکز طبی کودکان
دراین سایت در رابطه با شب ادراری و درمان آن توضیح داده میشود.
در این وب سایت غربالگری در دوران حاملگی و ناهنجاری های مادرزادی بیان میشود.
درمانگاه کودکان